ESI SVEICINĀTA, KARALIENE

From Prayers
Jump to: navigation, search

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
Kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni,
svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot
šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija.
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Lūgsimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas Svētajam Garam darbojoties līdzi, esi sagatavojis slavējamās Jaunavas un Mātes Marijas miesu un dvēseli savam Dēlam par cienīgu mājokli, liec, lai mēs, kas priecājamies viņu pieminot, ar viņas laipno aizlūgumu tiktu atbrīvotu no laicīgā ļaunuma un no mūžīgās nāves. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.
„Salve Regina”