EŅĢELS GANIEM SACĪJA (17.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

EŅĢELS GANIEM SACĪJA,
prieka ziņu vēstīja:
„Mazajā jūdu zemē, Betlēmē,
Dāvida cilts dzimtenē —
šodien dzimis Kristus.”
Gani, vēsti saņemot,
steidzās Kungam godu dot,
Sveica tie Dieva Bērnu Betlēmē,
noguldītu silītē,
debess Pavēlnieku.
Brīnišķīga dzimšana,
ticībā vien zināma:
Marija, ieņēmusi šķīstībā,
Dieva Dēlu dzemdējot,
paliek jaunavīga.
Dievs no debess mājokļiem
atnāca pie cilvēkiem.
Ticīgie, dodiet goda vietu Tam,
jau tik ilgi gaidītam
ļaužu Pestītājam.

Dievu godā paturiet,
Viņa vārdus pieminiet:
„Šis ir mans vienīgs Dēls, vismīļākais,
jūsu Kungs visvarenais,
Viņu visi klausiet!”
Kungam Dievam augstumos
gods un slava mūžīga.
Tēvu un Viņa Dēlu godiniet,
Svēto Garu pielūdziet,
sveiciet Trīsvienību!