EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA (12.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA,
prieka vēsti sludināja:
„Pie jums Dieva Dēls ir nācis,
Pestītāja gaitas sācis — jūdu Betlēmē.”
Gani jūs kā pirmie steidziet,
„Dieva Bērnu mīļi sveiciet,
Pienācīgu godu dodiet,
savās sirdīs prieku rodiet — Viņam kalpojot.”
Betlēmē, kur Jēzus dzima,
stallīts debess gaismā grima...
Vienmēr atmirdz mums šī gaisma,
Dieva žēlastību liesma, — Kristus Baznīcā.
Dievnamā un visās mājās
Kungam godu dodot klājas.
Svētku dziesmās gavilēsim,
Dievu pielūgt aicināsim — visus ticīgos.
Gods un slava Dievam Tēvam,
dzimušajam Dieva Dēlam,
tāpat Dieva Garam Svētam
slava visos mūžu mūžos — Dievam vienīgam!