EŅĢEĻI, RAUDIET (38.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

EŅĢEĻI, RAUDIET, raudiet debess gari,
asaras jūsu plūst lai zemei pāri!
Raudiet par nāvi, raudiet jūs pie kapa,
kur dusēs miesa jūsu Kunga labā!
Raudi, tu saule! Raudi, mēness, žēli!
Nodzēsiet, zvaigznes, savu spožo kvēli!
Raud’, debess plašums, gaismas apmirdzētais,
jo krustā pacelts Dieva Dēls vissvētais.
Raudi, tu visa, skaistā zemes rota,
kas tevim, cilvēk, Radītāja dota!
Asarām rūgtām raudi, zeme visa,
visaugstā Kunga dzīvība jau dzisa!
Raudiet, jūs, putni! Lopi, raudiet, žēli,
arī jūs visi, brīvie meža zvēri!
Apraudiet Kungu, visas būtnes dabā,
Viņš daudzi veicis arī jūsu labā.
Raudi, tu zeme, Dieva Dēls kur gāja,
kad pestīšanu visiem sludināja!
Asaras, līstiet visur, kur Viņš stāja,
un savus ļaudis apkārt pulcināja!
Raudi, kalns svētais, goda, slavas cienīgs —
līdz Kristus nāvei biji mazs un niecīgs!
Pār tevi Svētā Asins straumēm lija,
Kad debess Valdnieks krustā piekalts bija.
Raudi, kaps tumšais, izkalts akmens radzē,
Kungs tevī guldīts, stāvi Viņa sardzē!
Piecelsies Kristus, nāves vara zudīs,
Radība visa Dieva spēku jutīs.
Raudi, tu, cilvēk, viltībai kas ļāvies,
stiprini sevi, grēkam pretī stājies,
asarās žēlās krusta priekšā lūdzies,
mīļajam Dievam savas vainas sūdzi!