AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI (4.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI

šīs debess zvaigznes brīnišķi,

mums savu ceļu rādīji,

kad Pestītāju sūtīji.


Viņš — debess gaisma dota mums,

kas pirmsākumā solīta.

To Radītājs mums sūtīja,

lai visus ļaudis pestītu.


Lai slavēta ir sūtība,

ko Dieva Dēls ir paveicis:

Viņš krusta nāvi izcieta,

mums žēlastību dāvāja.


Ak, valdi pār mums, Kungs un Dievs,

Tu, žēlsirdīgais Pestītāj,

mums grēku piedošanu nes

un svētlaimīgu mūžību.


Lai slava Tēvam mūžīgam

un Dieva Dēlam dzimušam

ar Svēto Garu vienībā

uz mūžiem debess valstībā.